KLAUZULA INFORMACYJNA – RODOW związku z wejściem w życie, w dniu 25 maja 2018 r., rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1; dalej: RODO , niniejszym informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TEXOMA sp. z o.o., ul. Słoneczna 25 B, 62-200 Gniezno, NIP 784-00-03-211, REGON 630516486, KRS 0000065323
 2. Administrator nie powołuje inspektora danych osobowych. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych można kontaktować się z Administratorem.
 3. Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w następujących celach:
  • zawarcia i wykonania umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”,
  • wykonania ciążących na naszej firmie obowiązków prawnych, np. wystawiania i przechowywania faktur czy udzielania odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – „obowiązek prawny”,
  • dochodzenia roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
  • marketingu usług własnych w trakcie trwania umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
  • marketingowych, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”.
 4. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym:
  • podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi księgowe i doradcze;
  • innym administratorom, np. kurierom.
 5. Państwa dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji usług.
 7. Państwa dane będą przetwarzane i przechowywane przez nas przez okres niezbędny ze względu na cel ich przetwarzania i obowiązujące przepisy prawa.
 8. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu wskazanym w pkt 6, Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane i zostaną trwale usunięte.
 9. Ma Pani/Pana prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawienia), aktualizowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz przenoszenia danych do innego Administratora danych (w zakresie określonym w art. 20 RODO), do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.


Gniezno, dn. 25.05.2019